L’objectiu del projecte Treball als Barris ha estat afavorir l’accés a les persones desocupades al mercat laboral, desenvolupant mesures que millorin la seva ocupabilitat i inclusió social, en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic al més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

El Dispositiu “Som Barri” ha estat el servei d’entrada al Programa Treball als Barris. Dins d’aquest, s’ha ofert el servei d’informació i acollida a les persones participants, orientació laboral i acompanyament a la inserció i accions de formació. S’han atès un total de 124 persones i d’aquestes 57 han estat participants al servei d’orientació laboral. Destacar que un total de 32 persones s’han inserit al mercat laboral. Per tant, el 56,14% de les persones beneficiàries del servei han trobat feina. El dispositiu ha comptat amb una persona tècnica d’orientació laboral, una tècnica coordinadora i una administrativa.

Pel que fa l’Alfabetització de llengua catalana ha comptat amb 17 persones participants i en l’Alfabetització Digital bàsica 14. En total, recalcar que han estat 31 les persones beneficiàries. L’objectiu general del projecte ha estat la millora de les competències lingüístiques i digitals de les persones usuàries i s’ha realitzat mitjançant la contractació d’una persona.

El Projecte Pati Obert a l’Escola Àngel Guimerà s’ha destinat a infants de 8 a 12 anys. L’objectiu ha estat optimitzar l’ús del pati escolar de l’Escola Àngel Guimerà més enllà de l’horari escolar, sobretot a l’estiu, per donar resposta a la necessitat de més espais públics pròxims al joc, al lleure i l’esport. Es busca oferir espais adequats de lleure, trobada i convivència que facilitin la interrelació i convivència ciutadana. En aquesta iniciativa socioeducativa s’han realitat activitats esportives (futbol, frontó…), manualitats, jocs tradicionals… Hi ha participat un total de 50 infants i ha suposat la contractació de dues persones.
El Programa Acompanyament a la Gent Gran ha suposat la contractació de 5 persones, una figura coordinadora i 4 persones acompanyants. Millorar la qualitat de vida de les persones grans que es troben en
situació de dependència i/o en risc d’exclusió social. Els/les beneficiàries del programa han estat persones grans residents al centre històric, essent un total de 21 persones usuàries actives al servei.

Destacar també la importància de tasca desenvolupada dins el Projecte Treball als Barris realitzada en tasques de manteniment i enjardinament de diferents espais verds, la restauració de façanes i la rehabilitació d’edificis plurifamiliars, tots ells presents en el centre històric. Suposant la contractació de 17 persones.

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.”