Protecció de dades viver empreses

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Informació sobre protecció de dades de caràcter personal

 

Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament “Usuaris CEI” de l’Ajuntament de Balaguer, situat a la plaça Mercadal, núm. 1, 25600, Balaguer, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat és la gestió de les sol·licituds de cessió d’un despatx del CEI de l’Ajuntament de Balaguer. El tractament de dades queda legitimat amb l’atorgament per part de l’interessat del seu consentiment pel tractament de les seves dades personals en virtut de l’art. 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Té dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament, sol·licitar-ne la limitació i retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de dades: dpd@balaguer.cat

 

 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Tractament SOL·LICITUD CESSIÓ DE DESPATX DEL CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER
Responsable CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES, C/ Sant Pere 1, 19, 25600, Balaguer
Delegat de Protecció de Dades (DPD) Adreça: Pl. Mercadal, núm. 1, 25600, Balaguer / Correu electrònic: dpd@balaguer.cat
Finalitat La finalitat és la gestió de les sol·licituds de cessió d’un despatx del Centre d’Empreses Innovadores, de l’Ajuntament de Balaguer.
Legitimació del tractament La base legitimadora continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) és la següent: el tractament de dades queda legitimat amb l’atorgament per part de l’interessat del seu consentiment pel tractament de les seves dades personals (art. 6.1 a). La comunicació de les dades és un requisit per a rebre directament per part de l’Ajuntament de Balaguer, la informació relacionada amb la seva sol·licitud. L’interessat no està obligat a facilitar les dades personals. La conseqüència de no facilitar les dades personals serà la no remissió directa per part de l’Ajuntament de la informació sobre les polítiques i actuacions que es realitzin.
Destinataris La regla general és que no es comunicaran dades a tercers. Només podran ser comunicades quan així ho estableixi l’ordenament jurídic. No es preveuen transferències internacionals de dades.
Conservació Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquella finalitat i del tractament de les dades. Una vegada exhaurit el citat termini, les dades es conservaran en tant que subsisteixi el seu valor probatori (art. 55 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol) i seguint els terminis establerts en matèria d’avaluació que estableix la legislació vigent.
Drets Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament, sol·licitar-ne la limitació i retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, enviant la vostra sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Balaguer, Plaça Mercadal, núm. 1, 25600, Balaguer.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Catalana de Protecció de Dades. No obstant això, us podeu adreçar prèviament al Delegat de Protecció de Dades, qui us ajudarà a resoldre el cas.

 

 

 

 

 

De conformitat amb l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ACCEPTO MITJANÇANT UNA MANIFESTACIÓ LLIURE, ESPECÍFICA, INFORMADA I INEQUÍVOCA l’anterior tractament de les meves dades personals obtingudes directament de la persona interessada.

 

(   ) ACCEPTO

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]